Проект „Living Ancient Towns - Asagipinar and Rusokastro“, CB005.2.21.059


Финансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България — Турция 2014-2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ


Водещ партньор: Областна дирекция за култура и туризъм - Къркларели

Партньор: Община Камено

Приоритетна ос: 2. Устойчив Туризъм, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

Продължителност: 21 месеца, 23.07.2019-22.04.2021 г

Общ бюджет: 486 971,95 евро


Основната цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничната зона България – Турция чрез реконструкция и социализация на два много важни археологически обекта - Средновековната крепост Русокастро в община Камено / област Бургас и музей на открито Асагипинар в Киркларели, който демонстрира праисторическия период и богатото минало на тези земи.
Дейностите по проекта предвиждат инвестиции и в двата исторически обекта. Музей на открито Асагипинар - Киркларели ще бъде разширен и възстановен с изграждане на пътека, свързваща различните секции в него. Нова конструкция ще се превърне в тунела на времето. Праисторическият период ще бъде представен чрез "Скалисто поле" и "Водна зона".
Изграждането на комплексна зона за отдих до крепостта Русокастро е основна цел в българската част. В подножието на хълма пред историческия обект ще бъде създадена нова атракция - умален модел на крепостта Русокастро, както и тематично пространство с открита класна стая, учебна дъска, амфитеатрално разположени пейки, детска площадка на открито, място за стрелба с лък, място за скално катерене, паркови мебели - пейки, кошчета и информационни табла.
Публичността и визуализацията на проекта се осигуряват с различни инструменти, целящи да популяризират двата обекта, като ги добавят към мрежата на вече добре познатите туристически зони като Созопол и Несебър. Чрез промоционалните събития "Нашите живи древни градове" са организирани обиколки за туроператори и заинтересовани институции за популяризиране на туристическите обекти в региона. Избрани 20 обекта на културно-историческото наследство от трансграничната зона също са включени в уеб портал и рекламна брошура.
За име на портала е избрано названието Тракия, защото то е събирателно и обединяващо цялата територия, заключена между Балкана, Черно море, Бяло море и планинските масиви на запад, независимо от днешните политически граници. Тази зона носи своето общо културно-историческо наследство от праисторията до наши дни. Тя е позната като люлка на древната цивилизация на траките, оставила своя отпечатък върху традициите и културата на хората, населявали тези земи повече от 7 хилядолетия.